Innbyggerundersøkelse 2018 resultat

Vi gjennomførte i november en innbyggerundersøkelse i Kvinesdal. Undersøkelsen ble i år sendt ut til 669 innbyggere. Undersøkelsen ble sendt ut via digital postkasse til de som har det, mens resten fikk brev i posten. Svarprosenten ble 22 %, noe som er en forbedring på 4 % fra forrige undersøkelse og 3 % over landsgjennomsnittet.
Hva fant vi ut?
Fra tidligere år er det en endring i aldersgruppen som har svart, 9,3 % flere unge mellom 18 og 39 år har svart og 7,6 % flere kvinner enn menn som har svart. Dette vil kunne ha betydning for svarene nå sammenlignet med tidligere.
Av de som har svart har hele 86,1 % bodd i kommunen i mer enn 15 år og 88,9 % bor i enebolig.

Svarene viser oss at innbyggerne er stort sett mer fornøyd med de kommunale tjenestene enn innbyggerne i andre kommuner som har gjennomført undersøkelsen. De som har erfaring fra tjenestene er mer fornøyde enn de som ikke har brukt tjenesten de siste 12 mnd.

Hjemmehjelp- og hjemmesykepleie-tjenesten er innbyggerne i år mer fornøyde med enn de har vært tidligere år, vi ligger også høyere enn landsgjennomsnittet her.
Kommunens innbyggere er mest fornøyd med miljø, boligtilbud og trygghet.
• Miljø inneholder spørsmål om drikkevann, luftkvalitet, sortering av avfall og støynivå.
• Boligtilbud inneholder spørsmål om hvor enkelt det er å skaffe seg bolig eller tomt.
• Trygghet går på hvor trygt det oppleves å bo og ferdes i kommunen.

Fritidstilbud til ungdom og grunnskolen er innbyggerne mindre fornøyd med enn tidligere og vi ligger under landsgjennomsnittet.
Kommunen som bosted er innbyggerne litt mindre fornøyde med enn før, men vi ligger likevel likt med landsgjennomsnittet. Området med størst negativ utvikling er tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv, bank, post, forsikring og butikker.

Ut fra kommentarene fra innbyggerne nevner de at de er spesielt fornøyd med Kvinabadet, idrettshall, turstier, vilje til utvikling og prosjektet Kjør me ved. De mener vi ikke har lyktes på følgende områder: antall butikker i sentrum, manglende tilbud til ungdom, sentrum prioriteres foran andre steder i bygda, flere gang og sykkelstier for å gi barn en sikrere skolevei og vedlikehold av veger.