Kommunedelplan for folkehelse 2014-2018

Folkehelseloven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeid skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Folkehelseplanen skal bidra til å styrke kommunens ansvar for folkehelse, forebygging og helsefremming i alle kommunens tjenester. Denne planen løfter frem satsingsområder og målsetninger som de ulike enhetene må bidra med løsninger til og tiltak for å nå målene.

Handlingsplan 2016 har følgende satsingsområder: