Handlingsplan for likestilling og mangfold

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune 2017 – 2020 er et viktig redskap for måloppnåelse i kommunedelplanen Det gode liv som hører til kommuneplanens samfunnsdel.
Politisk forankring og medvirkning gir et solid fundament for arbeidet med likestilling og mangfold i kommunen. Ny handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune 2017 – 2020 omfatter 16 ulike tiltaksområder. Planen ble vedtatt i Drifts- og tjenesteutvalg 14.06.17.