Bygging av landbruksveger

I utgangspunktet er all bygging av landbruksveger søknadspliktig. Slike søknader blir behandlet etter "Forskrift om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål".

Unntatt fra søknadsplikten er enkle driftsveger som medfører bare ubetydelige terrenginngrep. Med ubetydelige terrenginngrep menes fylling eller planering over 150 meter som ikke fører til mer enn 1 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå.
Det er kommunen som behandler søknader om bygging av landbruksveger.

Tilskudd til bygging av landbruksveier

Det gis inntil 40 % tilskudd til bygging av godkjente skogsveger. For å sikre en effektiv bruk og gode fremtidsveger blir bilveger i klasse 3 (helårs landbruksveg) og traktorveger i klasse 7 (tung traktorveg) prioritert.

Det er Fylkesmannen i Vest-Agder som fatter vedtak om tilskudd til vegbygging, men skogeier må sende søknaden til Kvinesdal kommune som videresender denne til Fylkesmannen.

Lenke til Landbruksdirektoratets Tilskuddsordninger i skogbruket