Vannverk

Kommunalt vannverk 

Kommunen kan tilby offentlig vannforsyning i følgende områder: Feda, Øye - Liknes, Storekvina, Kvinlog, Jerstad og Knaben.

Hele 70-80 % av kommunens husstander forsynes fra offentlig vannverk.
I tillegg kommer deler av fritidsbebyggelsen.
All kommunalt vannforsyning hentes fra grunnvannsbrønn, både i løsmasser og fjell.

Kvalitet

Kvaliteten på vannet er av ypperste klasse. En bekreftelse på dette er at samtlige vannverk er godkjent i.h.t. nye vannforskrifter som innebærer at samtlige krav innfris i.h.t. EØS'krav til drikkevann.

Tilkobling kommunale vannverk

Alle som ønsker å koble seg til offentlig vannverk gis anledning til dette, søknad må sendes Enhet for Teknisk drift. Tillatelse vil bli gitt i.h.t. vedtatte forskrifter/ retningslinjer for vann og avløp.

Den som ønsker tilkobling/ er tilkoblet kommunal vannforsyning er selv ansvarlig for graving/ legging av stikkledning fra hovedledning og frem til tomt, også fremtidig vedlikehold av denne. Tilkobling må utføres av godkjent entreprenør/ rørlegger.

Måling av vannforbruk

Kommunen har innført tvungen installasjon av vannmåler for samtlige tilkoblinger. Dette for at de som er tilkoblet kun skal betale for det vannet de virkelig bruker.

Vi hjelper deg med: